ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА НА TOPAL.bg

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чрез достъпа до (зареждането) на интернет страницата (сайта) на Мебели ТОПАЛ – Интериорен дизайн и производство на мебели (https://topal.bg), Вие (посетителят, потребителят) се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля не използвайте този сайт. От момента на първото Ви посещение на сайта на Мебели ТОПАЛ – Интериорен дизайн и производство на мебели (https://topal.bg), че посетителят приема и се съгласява да спазва тези Общи условия.

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

 1. “Сайт” е цялата информация, всички авторски изображения, дизайн, текстове и други материали или ресурси които се намират на адрес https://topal.bg.
 2. “Връзка (препратка/линк)” означава обект, обозначен в определена Интернет страница, който позволява препращане към друга Интернет страница или обект.
 3. “Потребител” е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта.
 4. “Услуги” на сайта включват, но не се ограничават до:
  • достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;
  • достъп до предоставяните по друг начин чрез отдалечен достъп (потоци данни, RSS емисии, електронни таблици и др.) информационни ресурси/данни на сайта;
  • получаване на email – бюлетини от потребители на сайта.
  • получаване по друг електронен способ на данни от посетителите на сайта.
 5. “IP Адрес” е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.
 6. “Форсмажорно/случайно събитие” е непредвидено към момента на изготвяне на общите условия обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.
 7. “Злонамерени атаки от трети лица” – действие или бездействие на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service – претоварване на сървъра), изпращане на нежелана поща, препълване на каналите (flood), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация, извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви, изпращане на “троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и др.

Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на сайта Мебели ТОПАЛ – Интериорен дизайн и производство на мебели (https://topal.bg). Вие получавате правото да използвате услугите на сайта единствено за лични нетърговски цели, освен ако изричен договор не предполага друго.

ІІ. СЪДЪРЖАНИЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА

Интернет-страницата съдържа текстове, изображения, база данни, графики, илюстрации, лога, снимки, търговски марки и друга информация, свързана с Мебели ТОПАЛ – Интериорен дизайн и производство на мебели (https://topal.bg)

ІІІ. АВТОРСКИ ПРАВА

Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси (включително, но не само текстове, изображения, база данни, графики, илюстрации, лога, снимки), материали, софтуерни програми и приложения, публикувани на сайта принадлежат на Мебели ТОПАЛ – Интериорен дизайн и производство на мебели (https://topal.bg) и/или съответните правоносители, когато са посочени други. Информационните ресурси са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права. Нерегламентираното им използване представлява закононарушение и има за последица гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

Използването на кой да е от предоставените ресурси без изричното писмено съгласие на Мебели ТОПАЛ – Интериорен дизайн и производство на мебели (https://topal.bg) е забранено.

ІV. ОТГОВОРНОСТИ

Мебели ТОПАЛ – Интериорен дизайн и производство на мебели (https://topal.bg) не носи отговорност в случай на използване на ресурсите на сайта от посетителите за цел, различна от описаната в настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Мебели ТОПАЛ – Интериорен дизайн и производство на мебели (https://topal.bg) има право да съхранява цялата информация, която потребителите и изпратят, като съобщение.

Мебели ТОПАЛ – Интериорен дизайн и производство на мебели (https://topal.bg) се задължава, доколкото е в нейните възможности, да осигури нормален достъп за използване на сайта.

Мебели ТОПАЛ – Интериорен дизайн и производство на мебели (https://topal.bg) се задължава да съхранява информацията, предоставена от потребителите, по начин, който не позволява нейното придобиване от трети лица.

VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Всеки Потребител има право на безплатен достъп до сайта.

Всеки Потребител има право на защита на данните, информацията и всички ресурси, които предоставя на сайта.

Всеки Потребител е длъжен да спазва Общите условия, етиката в интернет пространството, добрия тон и законодателството на Република България, що се отнася до използването на предоставяните от Мебели ТОПАЛ – Интериорен дизайн и производство на мебели (https://topal.bg) и публикуваните от него ресурси.

VІІ. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Мебели ТОПАЛ – Интериорен дизайн и производство на мебели (https://topal.bg) не събира лични данни,  които се отнасят за следното:
– разкриват расов или етнически произход;
– разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
– генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация;

Мебели ТОПАЛ – Интериорен дизайн и производство на мебели (https://topal.bg) има право да събира и използва друга информация за своите Потребители. Информацията може да включва и-мейл адрес (електронна поща), IP адрес, от който се осъществява достъпа и др. Потребителят предоставя информацията доброволно при изпращане на съобщение.

Всеки Потребител има право писмено да поиска Мебели ТОПАЛ – Интериорен дизайн и производство на мебели (https://topal.bg) да му предостави допълнителни подробности за това как се ползват неговите данни, както и да му предостави копие от информацията, която той е предоставил – ИСКАНЕ ЗА ДОСТЪП ДО ДАННИ , можетe да ползвате създадената форма или да отправите вашите искания на email: office@topal.bg.

Мебели ТОПАЛ – Интериорен дизайн и производство на мебели (https://topal.bg) може да съхрани бисквитки (cookies) на компютъра на Потребител, който посещава сайта. “Бисквитката” е малък текстов файл, който се съхранява на компютъра на Потребителя за идентифициране на браузъра му по време на взаимодействие с уеб сайта на Мебели ТОПАЛ – Интериорен дизайн и производство на мебели (https://topal.bg). Бисквитки (cookies) може да се използват за съхранение на елементи като потребителски предпочитания, особености на компютъра (разделителна способност на монитора и т.н.) и други. Всеки сайт може да изпрати бисквитка на браузъра, ако настройките на браузъра го позволяват. Браузърът позволява само онзи сайт, който е съхранил cookies, да има достъп до съхранената информация. Мебели ТОПАЛ – Интериорен дизайн и производство на мебели (https://topal.bg) използва бисквитки за съхраняване на потребителските предпочитания и обобщен анализ на посещаемостта и “помни” Вашия компютър, а не каквато и да е лична информация за Вас.

VІІІ. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни и допълвани по инициатива на Мебели ТОПАЛ – Интериорен дизайн и производство на мебели (https://topal.bg) или в резултат на промени в приложимото законодателство.

При промяна на настоящите Общи условия Мебели ТОПАЛ – Интериорен дизайн и производство на мебели (https://topal.bg) се задължава да ги публикува на страницата си в Интернет

IХ. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

При прилагането и тълкуването на настоящите Общи условия, както и за всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси, се прилага българското законодателство.

Дата на последна редакция: 25.05.2018г.